I Konferencja “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

16 listopada  1991 rok


[sesja I], [sesja II], [sesja III], [publikacja]

 

 

W dniu 15 listopada 1991r. odbyło się w Warszawie sympozjum pt. "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce" zorganizowane przez Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej przy współudziale organizacji Indoor Air International, której przedstawiciele brali czynny udział w referowaniu problemów i w dyskusji. Celem zorganizowania tego sympozjum było stworzenie form dla szerokiej dyskusji wokół problemu jakości powietrza w pomieszczeniach w aspekcie uregulowań prawnych, zdrowia i rozwiązań technicznych. Duża liczba zgromadzonych uczestników (60 osób), reprezentujących szeroki wachlarz profesjonalnych specjalności i duże liczbę instytucji zajmujących się tą problematyka, świadczyć może zarówno o docenianiu rangi problemu jakości powietrza wewnętrznego jak również o jego interdyscyplinarnym charakterze. Na podstawie wygłoszonych referatów oraz dyskusji można wyrazić pogląd, że w dziedzinie merytorycznej występuje całkowita zgodność poglądów, natomiast w sferze organizacyjnej daje się zauważyć duża bezradność wynikająca z braku zrozumienia aspektów społeczno-ekonomicznych tego problemu, braku jednostki wiodącej oraz całkowitego braku strategii działania.

Mimo, że o stanie jakości powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach współdecydują:

a wymagania w tym zakresie stawiać mogę resorty Zdrowia, Ochrony Środowiska, Przemysłu, Federacja Konsumentów, itp. żadna z tych instytucji, tak zresztą jak i Ministerstwo Budownictwa, nie jest zainteresowana patronowaniem problemowi kreowania i utrzymywania w toku eksploatacji pożądanej jakości powietrza wewnętrznego.

Podczas gdy w innych krajach różne agendy rzędowe i gospodarcze są do tego zobligowane w Polsce problem całkowicie wymyka się spod kontroli. Wymienione wyżej interdyscyplinarne zadania związane z kształtowaniem właściwej jakości powietrza wewnętrznego poprzez rozwiązania techniczne (systemy ogrzewania, wentylacji i zasilania w energię) nie stanowię przedmiotu statutowej działalności żadnej jednostki naukowo-badawczej. Zgrupowanie całego, niewielkiego zresztą, zaplecza badawczego w Szkołach Wyższych, znajdujących się pod gilotynę budżetowe oznaczać musi naturalny zanik wszelkich możliwości badawczych w tym zakresie* Widocznym przejawem potwierdzającym słuszność powyższych stwierdzeń był brak wśród uczestników przedstawicieli poszczególnych resortów gospodarczych, traktujących ten problem jako całkowicie marginesowy w profilu ich działalności.

Mimo, że spotkanie nie przyczyniło się, jak początkowo zamierzano, do stworzenia podstaw dla dalszych strategicznych działań, uczestnicy uznali je za pożyteczne i zaakcentowali propozycję organizacji cyklicznych imprez tego rodzaju. Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej podjął się organizacji kolejnego sympozjum w roku 1993. Przekazywane obecnie do rąk uczestników materiały pokonferencyjne niech stanowią dokument rejestrujący aktualny stan poglądów i sytuację w zakresie ochrony zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach.

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski
Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej

Warszawa, styczeń 1992r.

[sesja I], [sesja II], [sesja III], [publikacja]


Strona główna
Copyright © 2001-2019 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW. All rights reserved.
Ostatnie uaktualnienie: 04 grudnia, 2001.