II Konferencja “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

26 listopada  1993 rok
- połączona z Międzynarodową Konferencją Naukową
“Indoor Air Quality Problems – From Science to Practice”
odbywającą się w dniach 24÷26 listopada 1993 r.


[sesja naukowa], [publikacje]

W dniu 26 listopada 1993 roku odbyła się kolejna, drugia już sesja naukowa p.t. "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce", zorganizowana przez Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej. Fakt ten stanowi realizację zobowiązania do organizacji cyklicznych spotkań tego rodzaju, które zostało podjęte przez IOW PW dwa lata temu, podczas pierwszego seminarium poświęconego tej tematyce. Tym razem tło dla dyskusji o polskich problemach stanowiła międzynarodowa konferencja naukowa, obradująca w Warszawie pod hasłem "Indoor Air Quality Problems - From Science to Practice" w dniach 24 - 26 listopada 1993 r. Możliwość dyskutowania o istotnych polskich problemach, przy aktywnym udziale zagranicznych specjalistów, mogła stanowić źródło inspiracji dla podjęcia niezbędnych w Polsce działań. Dyskusja, mimo że ograniczona w czasie, wykazała jak szeroki jest w naszym kraju zasięg problemu realizacji warunków technicznych gwarantujących ochronę zdrowia człowieka przebywającego wewnątrz budynków i jak wiele interdyscyplinarnych zagadnień jest z tym problemem związanych. Zarejestrowany przebieg dyskusji, wskazuje jednak na to, że podstawowy problem sygnalizowany na poprzednim spotkaniu, polegający na braku zrozumienia aspektów społeczno - ekonomicznych zapewnienia właściwej IAQ, braku jednostki wiodącej w tym zakresie oraz całkowitego braku strategii działania, pozostaje nadal aktualny. Tak jak dwa lata temu można stwierdzić, że mimo iż o stanie jakości powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach współdecydują:

a wymagania w tym zakresie stawiać mogą resorty Zdrowia, Ochrony Środowiska czy Przemysłu, żadna z tych instytucji, tak zresztą jak i resort Budownictwa, nie jest zainteresowana patronowaniem problemowi kreowania i utrzymywania w toku eksploatacji pożądanej jakości powietrza wewnętrznego. Podczas gdy w innych krajach różne agendy rządowe i gospodarcze są do tego zobligowane, w Polsce problem całkowicie wymyka się spod kontroli. Nowe ustawy, obowiązujące od 1.1.1994 roku stanowią podstawę do uregulowania problemu odpowiedzialności za właściwą realizację podstawowych cech użytkowych obiektów od strony prawnej, pozostawiając go całkowicie bez podstaw do praktycznej realizacji, wobec braku wytycznych i normatywów oraz algorytmów postępowania w odniesieniu zarówno do procesów projektowania jak i oceny warunków rzeczywistych.

Przekazywane obecnie do rąk uczestników materiały pokonferencyjne poza rejestracją dyskusji w ramach sesji polskiej, będącej odbiciem aktualnych polskich problemów, zawierają również wybrane informacje odnoszące się do tematyki całej konferencji oraz dodatkowe informacje przekazane po jej zakończeniu. Dołączono również listę uczestników spotkania.

Jako organizatorzy pragniemy stwierdzić, że jesteśmy głęboko przekonani o celowości i konieczności intensyfikacji wielokierunkowej działalności zmierzającej do poprawy jakości powietrza we wnętrzach budynków o różnym przeznaczeniu w Polsce. Doceniając istotną rolę dyskusji i wymiany poglądów w gronie reprezentantów wszystkich środowisk biorących udział w rozwiązywaniu tego problemu oraz odpowiedzialnych za jego wdrażanie pragniemy w imieniu Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji P.W. zaprosić na kolejne trzecie spotkanie, które zamierzamy zorganizować w końcu 1995 roku.

Organizatorzy

Teresa Jędrzejewska-Ścibak, Jerzy Sowa

 

[sesja naukowa], [publikacje]


Strona główna
Copyright © 2001-2019 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW. All rights reserved.
Ostatnie uaktualnienie: 04 grudnia, 2001.