IX Ogólnopolska Konferencja 
“Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

22 – 23 listopada 2007 r. Warszawa


[program], [informacje dla autorów], [publikacja]

 

IX edycja ogólnopolskiej konferencji Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce odbyła się w dniach 22 i 23 listopada 2007 r. Konferencję zorganizował zespół pracowników z Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej: dr inż. Jerzy Sowa oraz dr inż. Maciej Mijakowski. Podobnie jak w trakcie poprzednich konferencji uczestnicy spotkali się w Warszawie, nowe było jednak miejsce obrad - centrum konferencyjnym Focus przy ul Armii Ludowej 26. 

Organizacja konferencji była możliwa dzięki wydatnej pomocy ze strony projektu badawczego STEP - Sustainable TErmomodernisation of Public Buildings. Projekt, którego kierownikiem jest dr inż. Aleksander Panek, realizowany jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Celem projektu jest dostarczenie narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji wyboru rozwiązań technicznych w budynkach nowych i istniejących, które przyczynią się do zmiany tradycyjnych rozwiązań budowlanych na rzecz rozwiązań zoptymalizowanych zgodnych z przyjętym kryterium rozwoju zrównoważonego. 
W konferencji wzięło udział ponad 200 uczestników, w tym 6 gości zagranicznych, głównie polskich specjalistów pracujących obecnie w zagranicznych ośrodkach naukowo - badawczych (w Belgii, Danii, Francji, Niemiec oraz Norwegii). Obrady prowadzone były zatem w języku polskim, a jedna z prezentacji została wygłoszona po angielsku. 
W czasie dwudniowych obrad wygłoszonych zostało 30 referatów. W programie konferencji znalazły się referaty przygotowane przez lekarzy, fizjologów, socjologów, chemików, mikrobiologów, architektów, inżynierów środowiska, inżynierów budowlanych co umożliwiło przedstawienie problematyki jakości powietrza z wielu punktów widzenia. Wystąpienia zostały wygłoszone w ramach 6 sesji:
- Jakość powietrza a zdrowie,
- Czynniki środowiska wewnętrznego powodujące zagrożenia dla zdrowia ludzi,
- Jakość powietrza wewnętrznego –obszar badawczy wielu dyscyplin,
- Projekt STEP – Termo modernizacja budynków użyteczności publicznej zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju,
- Jakość powietrza w budynkach użyteczności publicznej,
- Symulacje procesów fizycznych w budynkach.

Współorganizatorem sesji poświęconej projektowi STEP byli uczestnicy tego projektu badawczego, a sesję poświęconą symulacji procesów fizycznych w budynkach współorganizował polski oddział stowarzyszenia IBPSAInternational Building Performance Simulation Association.

Uczestników konferencji powitała w imieniu organizatorów prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewska - Ścibak, współtwórczyni całego cyklu konferencji, która tym razem ograniczyła swój udział do jedynie do wspierania zespołu organizacyjnego. Słowa podziękowania zostały skierowane do niezmiennie życzliwych władz Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji. W tym roku otwarcie konferencji zaszczycił Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PW prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, który w krótkim wystąpieniu podkreślił wagę interdyscyplinarnych badań, których przykładem może być jakość powietrza w pomieszczeniach. Prof. Kledyński skierował podziękowanie dla organizatorów konferencji i życzenia owocnych obrad do wszystkich uczestników.

   

Następnie swoimi refleksjami cyklu konferencji Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce podzielił się z uczestnikami dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji dr inż. Tomasz Klinke. Wyraził on zadowolenie, że cykl konferencji jest kontynuowany i staje coraz bardziej rozpoznawalny pośród polskich naukowców. Podkreślił także, że stale rosnąca liczba uczestników dobrze wróży przyszłości tej konferencji.

Do uczestników zwrócił się także dr inż. Aleksander Panek, który podkreślił znaczenia jakości powietrza wewnętrznego w procedurach oceny budynków z punku widzenia rozwoju zrównoważonego i zaprosił wszystkie osoby do wzięcia udziału w sesji poświęconej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Sesja I "Jakość powietrza a zdrowie"

Pierwszy referat w grupie wystąpień poświęconych zdrowiu ludzi wygłosiła dr Paulina Miśkiewicz, dyrektor polskiego biura Światowej Organizacji Zdrowia - WHO. W wystąpieniu przedstawiona została specyfika europejska na tle światowych problemów zdrowotnych. Następnie przestawione zostały główne pola aktywności WHO EUROPE w dziedzinie jakości powietrza.
W referacie przygotowanym przez zespół prof. Witolda Zatońskiego z Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów autorzy poruszyli bardzo ważną problematykę biernego palenia tytoniu. Z wystąpieniu przestawione zostały zarówno skala zjawiska jak i skutki zdrowotne oraz bieżące i planowane działania zapobiegawcze w Polsce.
Problematyce coraz powszechniej występującej choroby obturacyjnej płuc poświęciła swoje wystąpienie dr hab. n. med. Joanna Domagała – Kulawik z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Warszawie. Referat został poświęcony ciekawemu zjawisku występowania tej choroby pośród osób niepalących ze szczególnym uwzględnieniem możliwego wpływu środowiska.
Problematykę epidemiologii chorób alergicznych w Polsce przedstawił mgr Filip Raciborski, przedstawiciel zespołu badawczego prof. Bolesława Samolińskiego z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Akademii Medycznej w Warszawie. Ze względu na rozległość problematyki po przedstawieniu głównych założeń badania ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) bardziej szczegółowo omówione zostały te fragmenty badania, które dotyczą relacji pomiędzy występowaniem alergii a czynnikami środowiska domowego.
Dr Martyna Kuske z Observatoire de la Santé region SAMI-Lux w Belgii przedstawiła działanie laboratoriów sanitarnych w Belgii od strony praktycznej. Na przykładzie laboratorium, w którym sama pracuje wykazała w jaki sposób badania interwencyjne przeprowadzane w mieszkaniach pacjentów z przewlekłymi problemami zdrowotnymi (głównie nie dającymi się wyleczyć chorobami górnych dróg oddechowych) mogą wspomóc wysiłki lekarzy. Wystąpienie wywołało bardzo duże zainteresowanie wielu uczestników i było długo jeszcze komentowane w trakcie rozmów kuluarowych .

Sesja II "Czynniki środowiska wewnętrznego powodujące zagrożenia dla zdrowia ludzi"

Interesującym wprowadzeniem do tematyki czynników środowiskowych mogących powodować zagrożenia dla zdrowia ludzi było wystąpienie prof. Jana Stetkiewicza z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, na temat fascynującego świata nanotechnologii i nanomateriałów. Na tym tle przedstawione zostały także potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzi jakie towarzyszą gwałtownemu wzrostowi tej technologii.
Zagrożenia wynikające z obecności radonu w budynkach przedstawił dr Krzysztof Kozak z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego. W sposób zadziwiająco wyczerpujący jak na tak ograniczony czas wystawienia przedstawione zostały zarówno historia radonu, metody jego pomiaru, wpływ na zdrowie oraz skala tych zagrożeń. 
Wystąpienie poświęcone polibromowanym eterom difenylowym (PBDE) przygotował zespół autorski z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej pod kierunkiem prof. Marzenny R. Dudzińskiej (współautorzy Amelia Staszowska, Bernard Połednik, Jacek Czerwiński). Ten stosunkowo nowy czynnik zagrożenia został scharakteryzowany poprzez przedstawienie jego źródeł, stężeń obserwowanych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz możliwych przemian chemicznych tych związków.
Dr hab. Ewa Mędrela-Kuder z Zakładu Higieny i Promocji Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie swoje wystąpienie poświęciła znaczeniu wentylacji w rozprzestrzenianiu zarodników grzybów w powietrzu. W przedstawionych wynikach badania dla sali ćwiczeń wykazano, iż możliwe są przypadki gdy najwyższe stężenia zarodników grzybów pleśniowych obserwowane są w pobliżu nawiewu powietrza wentylacyjnego.
Reprezentująca, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej dr inż. Bożena Zabiegała, wygłosiła referat poświęcony wpływowi lotnych związków organicznych na jakość powietrza wewnętrznego. W wystąpieniu omówione zostały: zarys problemu, kierunki badań, przykłady badania przesiewowego emisji zanieczyszczeń z materiałów budowlanych i wykończeniowych oraz wyniki pomiarów lotnych związków organicznych przy użyciu różnych metod pomiarowych.

 

   

 

Sesja III "Jakość powietrza wewnętrznego - obszar badawczy wielu dyscyplin"

Grupę wystąpień tej sesji, zestawionych w celu wykazania jak różnorodny może być obszar badawczy jakości powietrza wewnętrznego, otworzył referat mgr inż. Andreasa Perzyńskiego z Caverion GmbH, International Division (Niemcy). Przedmiotem referatu była problematyka projektowania mikrobiologicznych laboratoriów badawczych, w których pracuje się z organizmami najbardziej niebezpiecznymi dla życia ludzi (klasa BSL 4). Zespół autorski z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi: dr med. Alina Buczyńska, dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk, dr med. Marcin Cyprowski przygotował wystąpienie na temat jakości powietrza w budynkach posiadających wewnętrzne zsypy odpadów. W prezentacji szczególną uwagę poświecono szkodliwym dla zdrowia czynnikom biologicznym.
Pani dr Beata Gutarowska reprezentująca Politechnikę Łódzką, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii przedstawiła mikrobiologiczne zanieczyszczenia powietrza na wybranych stanowiskach pracy.
Zagadnienie buforowania wilgoci przez materiały budowlane oraz wpływ tego zjawiska na ryzyko rozwoju pleśni na powierzchni przegród wewnętrznych przedstawił mgr inż. Jerzy Kwiatkowski absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska PW przygotowujący obecnie rozprawę doktorska w CETHIL (Centre de Thermique de Lyon), Francja.
Zestaw bardzo różnorodnych i niezmiernie ciekawych wystąpień tej sesji zakończyło wystąpienie mgr inż. Moniki Chociaj, słuchaczki studium doktoranckiego na Wydziale Inżynierii Środowiska PW, która podzieliła się z uczestnikami konferencji uwagami na temat nowych, probabilistycznych metod analiz stężeń zanieczyszczeń w pomieszczeniach. 

Sesja IV "Projekt STEP Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju"

Sesja w całości poświęcona została prezentacji projektu badawczego STEP „Termo modernizacja budynków użyteczności publicznej zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju”. Referat wprowadzający wygłosił kierownik projektu dr inż. Aleksander Panek. 

Dwa następnie wystąpienia przedstawili norwescy partnerzy projektu z Norwegian University of Science and Technology w Trondheim. Prof. Øyvind Aschehough przygotował przeglądowe wystąpienie poświęcone interdyscyplinarnym badaniom w dziedzinie wykorzystania energii w sektorze budownictwa. Prof. Barbara Matusiak zapoznała uczestników konferencji z nowatorskimi inteligentnymi systemami światła dziennego w budynkach.

W nawiązaniu do wdrażanej Dyrektywy o Charakterystyce Energetycznej Budynków (EPBD) dr inż. Jerzy Sowa przedstawił referat poświęcony koncepcji wprowadzenia dodatkowej certyfikacji jakości środowiska w budynkach użyteczności publicznej. W wystąpieniu przedstawione zostały poważne argumenty za wprowadzeniem takich certyfikatów jak i istotne ograniczenia wskazujące na trudności z wdrożeniem tej koncepcji.

Reprezentujący organizację iiSBE Polska dr arch. Marcin Malinowski przedstawił ograniczenia jakie napotyka wprowadzanie elementów rozwoju zrównoważonego do modernizowanych budynków użyteczności publicznej.  

 

   

 

Sesja V "Jakość powietrza w budynkach użyteczności publicznej"

Sesja poświęcona problemom jakości powietrza w budynkach użyteczności publicznej była praktycznym rozwinięciem tematyki sesji IV. Pierwszy referat przedstawiający bardzo szczegółowo czynniki determinujące jakość powietrza w budynkach użyteczności publicznej przedstawił współorganizator konferencji dr inż. Maciej Mijakowski. Specyfikę problemów jakości powietrza w szpitalach przybliżyła uczestnikom konferencji, znana z wielu publikacji dotyczących tej tematyki, dr inż. Anna Charkowska. 
Bardzo interesujące wystąpienie poświęcone zanieczyszczeniom powietrza bioaerozolem grzybowym w magazynach archiwalnych przygotował mgr Krzysztof Zykubek z Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów w Archiwum Głównego Akt Dawnych. Ta nowa tematyka na konferencji spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy.
Dr inż. Anna Bogdan z Pracowni Obciążeń Termicznych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy przedstawiła referat prezentujący mikroklimat w pomieszczeniach biurowych w świetle polskich i europejskich przepisów i norm. W wystąpieniu scharakteryzowany został zarówno obecny stan prawny jak i kierunki przewidywanych zmian.
Wyniki badań nad możliwością oszczędzania energii dzięki zastosowaniu nisko emitujących materiałów budowlanych przedstawiła mgr inż. Monika Frontczak, która swoją pracę przygotowała w ramach współpracy pomiędzy Technical University of Denmark, Lyngby, International Centre for Indoor Environment and Energy oraz Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Sesja VI :Symulacje procesów fizycznych w budynkach" (sesja zorganizowana wspólnie z IBPSA Poland)

W związku z powołaniem w roku 2007 polskiego oddziału Stowarzyszenia Symulacji Procesów Fizycznych w Budynkach (IBPSA-POLAND; International Building Performance Simulation Association – Poland) oddzielną sesję poświecono zaprezentowaniu możliwości komputerowych technik symulacyjnych w szeroko rozumianej dziedzinie jakości środowiska wewnętrznego.
Referat otwierający tę sesje przestawił przewodniczący zarządu IBPSA-POLAND dr inż. Dariusz Heim z Politechniki Łódzkiej (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska). Po krótkim przedstawieniu nowo powstałego stowarzyszenia dr Heim podzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie wykorzystania symulacyjnych technik obliczeniowych do oceny komfortu wizualnego w pomieszczeniach.
Możliwości oraz ograniczenia symulacji zużycia energii w budynkach biurowych przedstawił dr inż. Piotr Bartkiewicz (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska).
Nową tematykę na forum konferencji „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce” dotyczącą symulacji komputerowych rozprzestrzeniania się pożaru w obiektach budowlanych wprowadził mgr inż. Grzegorz Sztarbała z Zakładu Badań Ogniowych w Instytucie Techniki Budowlanej.
Zagadnienia wpływu wiatru na komfort człowieka, bogato ilustrowane oryginalnymi analizami symulacyjnymi CFD, przestawiła dr Katarzyna Klemm z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. 
Ostatni referat zaprezentowany w trakcie IX ogólnopolskiej konferencji Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce przygotowany był przez dr inż. Tomasza Steidl oraz dr inż. Janusza Beloka z Katedry Procesów Budowlanych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jego tematem była analiza komfortu cieplnego domu energooszczędnego przygotowana z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego ESPr

 

 

W krótkim podsumowaniu konferencji organizatorzy konferencji serdecznie podziękowali za wiele miłych słów dotyczących ciekawego zestawu wystąpień o bardzo wysokim poziomie merytorycznym.
Do wszystkich obecnych na konferencji skierowane zostało zaproszenie do udziału w kolejnej, X Ogólnopolskiej Konferencji „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce” na jesieni roku 2009 oraz apel o szerokie propagowanie w swoim środowisku problematyki jakości powietrza wewnętrznego w tym strony internetowej konferencji http://www.is.pw.edu.pl/iaq .

 

Organizatorzy konferencji
dr inż. Jerzy Sowa

dr inż. Maciej Mijakowski

[program], [informacje dla autorów], [publikacja]


Strona główna
Copyright © 2001-2019 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW. All rights reserved.
Ostatnie uaktualnienie: 21 stycznia, 2009.