VII Ogólnopolska Konferencja 
“Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

- pod hasłem

BIO, TECHNO, INFO - interdyscyplinarny obszar badawczy

20 – 21 listopada 2003 r. Warszawa


[list ministra Bryxa], [list prezydenta ISIAQ], [program], [materiały prasowe], 
[informacje dla autorów], [publikacja], [zdjęcia - dzień I], [zdjęcia - dzień II]

 

Obrady VII Ogólnopolskiej Konferencji Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce przebiegały pod hasłem BIO, TECHNO, INFO - interdyscyplinarny obszar badawczy, otwierającym szeroką płaszczyznę naukowej dyskusji nad rolą i znaczeniem czynników kształtujących jakość środowiska wewnętrznego. Było to kolejne spotkanie w cyklu konferencji zapoczątkowanych w roku 1991, których pomysłodawcami, autorami i animatorami są prof. Teresa Jędrzejewska-Ścibak oraz dr Jerzy Sowa z Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Licznie przybyłych uczestników konferencji serdecznie powitała prof. Teresa Jędrzejewska - Ścibak. W obradach wzięło udział ponad 130 uczestników, w tym 5 wybitnych polskich specjalistów pracujących obecnie w zagranicznych ośrodkach naukowo - badawczych (w Szwecji, Norwegii, Danii oraz w Niemczech). W stosunku do poprzednich konferencji dało się zanotować wyraźny wzrost zainteresowania tematyką jakości powietrza wewnętrznego zarówno wśród lekarzy, fizjologów, mikrobiologów jak i wśród inżynierów budownictwa oraz architektów.

Następnie oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji dr inż. Marian Rubik. Na wstępie odczytał skierowany na Jego ręce list, w którym Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury prof. Marek Bryx wyraził uznanie dla organizacji Konferencj
   „Pragnę pogratulować Państwu inicjatywy zorganizowania konferencji,
   która powinna przyczynić się do wymiany informacji i doświadczeń
   pomiędzy specjalistami reprezentującymi różne dyscypliny naukowe.”

i przesłał życzenia owocnych obrad.

Dyrektor Instytutu dr Marian Rubik podkreślił znaczenie konferencji w kształtowaniu świadomości wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego oraz pracowników eksploatacji i nadzoru, gdyż tylko wspólne działanie może zapewnić oczekiwaną a nie przypadkową jakość powietrza wewnętrznego. W imieniu własnym oraz Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska PW dr hab. inż. Mariana Rosińskiego, przekazał wyrazy uznania zespołowi autorskiemu w osobach prof. Teresy Jędrzejewskiej - Ścibak i dr Jerzego Sowy, za wyjątkowe oraz twórcze zaangażowanie przy organizacji konferencji. Kończąc swoje wystąpienie dr Marian Rubik przekazał życzenia owocnych obrad i wyraził przekonanie, że ponieważ kolejna VIII Konferencja „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce" odbywać się będzie już w Unii Europejskiej, w nazwie konferencji pojawić się może słowo „EURO” jako symbol powiększonego obszaru oddziaływania i wymiany doświadczeń.

Następne dr inż. Jerzy Sowa, w imieniu organizatorów, przedstawił cel jaki przyświecał organizacji tegorocznej konferencji, zamierzenia oraz merytoryczny program, w którego realizacji  znacząca rola przypadła Polakom pracującym zagranicą. Wyraził pogląd, że fakt nadesłania życzeń przez Prezydenta ISIAQ (The International Society of Indoor Air Quality and Climate) prof. Lidię Morawską z Queensland University of Technology (Brisbane, Australia) w postaci odtworzonej prezentacji audio - video oraz obecność na konferencji vice-prezydenta elekta tej organizacji, dr Pawła Wargockiego z International Centre for Indoor Environment and Energy (Technical University of Denmark) to wielki zaszczyt dla organizatorów konferencji oraz szczególny powód do dumy z faktu, że osiągnięcia Polaków w dziedzinie jakości wewnętrznego powietrza lokują ich w świecie tak wysoko. Przyjęta w tym roku formuła organizacji konferencji zakładała wypełnienie programu przez referaty zaproszone, wygłaszane przez specjalistów z wielu dziedzin mających wpływ na kształtowanie jakości środowiska w pomieszczeniach. Założono bowiem, że szerokie interdyscyplinarne omówienie podstawowych problemów może stanowić dla uczestników spotkania inspirację do dalszych poszukiwań.

Wygłoszone referaty (16), wymienione w  zamieszczonym na stronie internetowej programie konferencji, odnosiły się do wskazanych głównych obszarów tematycznych:

- środowisko wewnętrzne a zdrowie, samopoczucie, produktywność człowieka
             oraz potrzeby i wymagania w tym zakresie (aspekt medyczny, fizjologiczny,
             epidemiologiczny, społeczny), metody oceny – opisowe, analityczne oraz
             behawioralne - obszar BIO,

- budynek a środowisko wewnętrzne, wpływ emisji zanieczyszczeń z materiałów
            budowlanych i wykończeniowych, rola skutecznej wymiany powietrza, oświetlenie
             naturalne, zintegrowane projektowanie dla założonej jakości środowiska
             wewnętrznego przy respektowaniu wymagań zrównoważonego rozwoju,
             komputerowe wspomaganie projektowania, zarządzanie procesem eksploatacji
             obiektów budowlanych - obszar TECHNO

- rola człowieka jako użytkownika oraz decydenta, wpływ człowieka na wybór
            koncepcji i rozwiązania projektowe budynku, identyfikacja istniejących barier i 
            uwarunkowań, zarządzanie informacją, doskonalenie uregulowań prawnych, 
            upowszechnianie wiedzy - obszar INFO.

Podsumowując tę część obrad można stwierdzić, że wygłoszone referaty w większości  prezentowały wielokierunkowe podejście do przedstawianej problematyki, wzajemnie łączące elementy składowe wymienionych wyżej obszarów. Zaprezentowano szeroki zakres rozważań - od koncepcji teoretycznej, poprzez badania, metody pomiarowe, podstawy projektowania, doświadczenia eksploatacyjne, badania ankietowe, upowszechnianie informacji. Wskazano nowe, nie dostrzegane dotąd w dostatecznym stopniu aspekty postrzegania jakości powietrza we wnętrzach budynków, wymagające szerokich badań nie tylko w zakresie techniki ale również i w dziedzinie medycyny, mikrobiologii, fizjologii pracy. Tworzenie klimatu wewnętrznego w budynku oraz zadowolenia użytkowników jest bowiem procesem uzależnionym od wielu bardzo zróżnicowanych i czasami z pozoru nieistotnych elementów.

O ile podczas poprzednich konferencji dominowały problemy doskonalenia sposobów usuwania zanieczyszczeń, poprawy efektywności wentylacji, racjonalizacji wykorzystania energii (termomodernizacji) o tyle obecna wskazuje nowy, holistyczny kierunek poszukiwań. Zainteresowanie udziałem w konferencji przedstawicieli tak różnych środowisk naukowych wydaje się w pełni tę tezę potwierdzać.

Poza zaproszonymi referatami przedstawiono również szereg ciekawych doniesień omawiających wyniki aktualnie realizowanych prac badawczych, związanych z realizacją pożądanego mikroklimatu wnętrz oraz zachowaniem czystości mikrobiologicznej pomieszczeń.

Cennym uzupełnieniem Konferencji był panel dyskusyjny „Jakość powietrza wewnętrznego a nauka przyszłości”. W dyskusji podkreślono, że konfrontacja wielostronnych aspektów postrzegania podobnych zjawisk pozwoliła wskazać na konieczność rozwiązywania na drodze badawczej nowych, konkretnych problemów jak również na możliwości aplikacji istniejącej już wiedzy w postaci nowych metod oceny czy doskonalonych rozwiązań prawnych. W wielu wypowiedziach pojawiał się pogląd o istnieniu ciągle niezbadanego i niedostatecznie zidentyfikowanego obszaru badawczego, jakim jest kształtowanie relacji między właściwościami fizycznymi budynku a zdrowiem, samopoczuciem i zadowoleniem jego użytkowników. Powołując się na zasugerowaną w pierwszym dniu obrad celowość powołania projektu zamawianego stwierdzono, że rozwój działalności naukowej i badawczej w tym zakresie powinien uzyskać wyższą niż dotychczas rangę. Oczekiwać jednak należy, że jeszcze przez długi czas oferta ze strony nauki wyprzedzać będzie musiała zapotrzebowanie ze strony praktyki.

Kończąc obrady organizatorzy potwierdzili chęć wydania w roku przyszłym książki Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce 2003, licząc na dalsze popieranie tego wydawnictwa przez Departament Architektury i Budownictwa, obecnie w Ministerstwie Infrastruktury. W czasie kuluarowych dyskusji wielokrotnie podkreślano ważną rolę tego cyklicznego wydawnictwa w dziedzinie pogłębiania i upowszechniania wiedzy o problemach związanych z kształtowaniem i kontrolowaniem jakości powietrza w budynkach. Jednak bez tradycyjnie już udzielanej pomocy ze strony Departamentu realizacja tego przedsięwzięcia na nie komercyjnych zasadach, nie będzie możliwa.

Wielokrotnie wyrażana pozytywna opinia uczestników obrad skłania organizatorów do kontynuowania cyklu konferencji pod hasłem "Problemy jakości powietrza wewnętrznego". Do wszystkich obecnych na konferencji oraz do wszystkich osób, które wykażą zainteresowanie poruszaną problematyką, skierowane zostało zaproszenie do udziału w kolejnej, VIII Ogólnopolskiej Konferencji Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce w jesieni roku 2005.

Poinformowano przy tym, iż ze względu na dążenie do minimalizacji kosztów organizacyjnych organizatorzy zmuszeni są ograniczać korzystanie z tradycyjnych form korespondencji. Wszelkie aktualne informacje oraz zaproszenia zamieszczane będą na oficjalnej stronie internetowej konferencji www.iow.is.pw.edu.pl/iaq/ . 

[list ministra Bryxa], [list prezydenta ISIAQ], [program], [materiały prasowe], 
[informacje dla autorów], [publikacja], [zdjęcia - dzień I], [zdjęcia - dzień II]


Strona główna
Copyright © 2001-2019 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW. All rights reserved.
Ostatnie uaktualnienie: 28 maja, 2004.