IV Konferencja “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

- pod hasłem “Zdrowy dom – zdrowe społeczeństwo

20 listopada 1997 r. Warszawa


[powrót do IV konferencji], [otwarcie], [program], [sesja I], [sesja II], [sesja III],
[publikacja], [wystawcy], [zdjęcia]

Wprowadzenie


 

Jest to już czwarta z kolei konferencja poświęcona problematyce jakości powietrza wewnętrznego w Polsce. Organizując pierwsze spotkanie w listopadzie 1991 roku, zainspirowani dużym wzrostem zainteresowania stanem jakości powietrza wewnętrznego w krajach ówczesnej WE, żywiliśmy poważne obawy czy problematyka dotycząca rzeczy tak nie widocznej, niematerialnej i niepopularnej w naszym kraju może stać się przedmiotem zainteresowania. Mieliśmy świadomość tego, że samo stwierdzenie faktu iż stan jakości powietrza we wnętrzach obiektów budowlanych w Polsce nie jest oceniany jako dobry, nie wyzwoli w sposób automatyczny działań zmierzających do poprawy sytuacji. Traktując organizację tego pierwszego spotkania jako próbę zapoczątkowania dyskusji na ten temat w Polsce, zaproszenia do udziału w konferencji skierowaliśmy do trzech podstawowych środowisk, które naszym zdaniem mogłyby mieć wpływ na uruchomienie działań zmierzających do poprawy sytuacji w tym zakresie. Byli to przedstawiciele środowiska lekarskiego, prawniczego oraz techniki. W założeniach, inicjatywa stworzenia forum dla interdyscyplinarnej dyskusji o problemach związanych z jakością środowiska wewnętrznego miała służyć pogłębieniu podstawowej wiedzy niezbędnej dla rozwiązania stających przed naszym krajem problemów. Pomoc merytoryczna ze strony międzynarodowej organizacji IAI (Indoor Air International) okazała się dla organizatorów niezwykle cenna.

Zainteresowanie, z jakim spotkała się ta impreza oraz zdefiniowany w wypowiedziach uczestników ogromny zakres perspektywicznych zadań, skłoniły nas do podjęcia się roli organizatorów podobnych spotkań w przyszłości.

Kolejna, II Konferencja (a właściwie Sesja Problemowa) odbyła się przy okazji Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Indoor Air Quality Problems - From Science to Practice" w listopadzie 1993 roku. Ideą przewodnią tego spotkania było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: "Jak przy silnie rozproszonym rynku wykonawców i inwestorów budowlanych stymulować tworzenie akceptowalnej przez użytkowników jakości powietrza wewnętrznego oraz udzielać gwarancji na usługi w tym zakresie". Szerokie uczestnictwo gości zagranicznych pozwoliło na prezentację doświadczeń innych krajów w rozwiązywaniu podstawowych problemów. W ramach dyskusji szczególnie podkreślono konieczność szerszego niż dotychczas zainteresowania resortów gospodarczych (zdrowia, budownictwa, środowiska i przemysłu) oraz tworzenia instytucjonalnych warunków dla ich współpracy, przy poszukiwaniu kompromisu między wymaganiami użytkowników i kosztami ich realizacji. Stwierdzono, że problem jest coraz lepiej w Polsce identyfikowany a zapoczątkowana przez Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji PW oferta organizacji cyklicznych spotkań dyskusyjnych warta jest kontynuowania.

Trzecia Konferencja "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce" odbyła się w grudniu 1995 roku. Tematyka tej konferencji w dużej mierze wynikała z porównania aktualnej sytuacji prawnej w Polsce z rozwiązaniami legislacyjnymi, obowiązującymi w UE. Zwrócono uwagę na to, że mimo, iż kraj nasz w toku procesu dostosowawczego podjął zobowiązanie o harmonizacji aktów prawnych, proces ten przebiega w sposób wyrywkowy, niespójny oraz pozostaje całkowicie bez wpływu na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania budynków. W dyskusji podkreślano, że samo wyliczenie koniecznych do spełnienia wymagań podstawowych (w tym higiena, zdrowie, środowisko i oszczędność energii) bez przywołania precyzowanych w Dokumentach Interpretacyjnych warunków ich realizacji i sprawdzania, bez dostarczenia podstaw do projektowania oraz niezbędnych norm, czynić musi nawet mozolnie harmonizowane prawo całkowicie nieskutecznym. W tej sytuacji problem jakości powietrza w pomieszczeniach wymyka się spod kontroli, co potwierdzają coraz częściej sygnalizowane przypadki pogorszonego samopoczucia, zatruć produktami spalania, zagrzybienia ścian w budynkach, infekcji w szpitalach itp. Stwierdzono jednak, że brak widocznych efektów organizowanych co dwa lata spotkań nie zniechęcił uczestników, którzy wypowiedzieli się za kontynuacją organizacji takich spotkań w przyszłości.

I tak spotykamy się na kolejnej, IV Konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce". Mamy świadomość, że pytania stawiane przez nas podczas poprzednich Konferencji pozostają nadal aktualne. Jednak tym razem, zaproponowana tematyka odnosi się w przeważającej mierze do warunków realizacji pożądanej jakości powietrza w intensywnie rozwijającym się ostatnio mieszkaniowym budownictwie jednorodzinnym.

Z wielkim zadowoleniem i uznaniem przyjęliśmy tak dużą frekwencję na dzisiejszym spotkaniu oraz znacznie szersze spektrum zainteresowań zawodowych jego uczestników. Cieszy, znacznie większy niż poprzednio, udział przedstawicieli służb państwowych i resortów gospodarczych. Waga tej problematyki skłoniła organizatorów do zwrócenia się z prośbą o pomoc do środowiska medycznego, najbardziej świadomego skali zagrożeń zdrowotnych ze strony złej jakości powietrza. Jesteśmy bardzo wdzięczni tym, którzy odpowiedzieli na nasz apel i biorą udział w tym spotkaniu i liczymy na aktywny udział w dyskusji.

Podobnie jak w ramach poprzednich spotkań tak i tym razem dążyliśmy do stworzenia możliwie najszerszego forum dla dyskusji o problemach jakości powietrza w budynkach, wynikających stąd zagrożeniach, możliwości planowania i kontroli stanu rzeczywistego oraz poszukiwaniu dróg poprawy sytuacji w przyszłości. Oddajemy do Państwa dyspozycji trzy sesje, których merytoryczna wartość zależeć będzie od wszystkich tu zebranych. Niech towarzyszy nam świadomość, że to właśnie od nas, a nie od nikogo innego, zależy dobre upowszechnianie tej problematyki w Polsce.

Organizacji konferencji towarzyszyła idea aby rezygnując z wyszukanej oprawy przy zaangażowaniu minimalnych środków finansowych osiągnąć maksymalnie duży efekt merytoryczny. Zdecydowano, że uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne. Jednak założenie, że spotkanie będzie trwało tylko jeden dzień w znacznej mierze ograniczyło możliwość szerokiej prezentacji dorobku wszystkich uczestników. Stąd też zaproponowano formułę forum dyskusyjnego, uzupełnionego w późniejszym czasie przez 2 tomową publikację zawierającą materiały źródłowe. Pierwszy tom materiałów pokonferencyjnych będzie miał charakter informacyjny, drugi, sygnowany znakiem serii ISBN, będzie zawierał szeroki zbiór referatów, komunikatów i innych opracowań, stanowiących dokumentację aktualnego stanu poglądów w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego w Polsce, u progu 1998 roku. Objętość tego tomu i jego waga merytoryczna zależeć będzie od aktywności i zaangażowania uczestników. Zbieranie materiałów do druku zakończy się 28 lutego 1998 r. Przyjęto przy tym, że chęć zgromadzenia w opracowywanym tomie możliwie szerokiego spektrum interdyscyplinarnej wiedzy wymaga przyjęcia założenia, że mogą to być prace już wcześniej publikowane (z zaznaczeniem źródła).

prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewska - Ścibak

dr inż. Jerzy Sowa

 

 

[powrót do IV konferencji], [otwarcie], [program], [sesja I], [sesja II], [sesja III],
[publikacja], [wystawcy], [zdjęcia]


Strona główna
Copyright © 2001-2019 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW. All rights reserved.
Ostatnie uaktualnienie: 04 grudnia, 2001.